skip to Main Content
CONEGUI LES SANCIONS QUE POT IMPOSAR HISENDA

CONEGUI LES SANCIONS QUE POT IMPOSAR HISENDA

Deixar d’ingressar un impost en Hisenda suposa una infracció tributària, i segons es determini la seva gravetat pot suposar el pagament del 50% al 150% de la quota no ingressada.

La graduació de les sancions es divideixen en:

Lleu:

 • Quan s’ha deixat d’ingressar un import igual o inferior a 3.000€, o sent superior l’import, no existeix ocultació.
 • La sanció serà del 50% del que hagi deixat d’ingressar.

Greu:

 • Quan s’ha deixat d’ingressar una quantitat superior a 3.000€ i existeix ocultació.

S’entén que ha existit ocultació quan no es presentin declaracions o es presentin però ometent dades o incloent dades falses que incideixin en la determinació del deute tributari.
També es considerarà greu quan s’hagin deixat d’ingressar quantitats retingudes o que s’haguessin hagut de retenir o ingressos a compte, sempre que aquests no excedeixin del 50% de la base de sanció.

 • La sanció serà entre el 50% i el 100% de la quantitat que s’hagi deixat d’ingressar.

Molt Greu:

 • Quan en cometre la infracció s’han utilitzat mitjans fraudulents.

En concret:

 • Quan s’hagin utilitzat tercers interposats per ocultar la identitat.
 • Quan l’empresa no porti comptabilitat o llibres legals, o doble comptabilitat, i que tingui una incidència superior al 50% de la base de la sanció.
 • Quan s’hagin emprat factures o documents falsos, sempre que la incidència d’aquests sigui superior al 10% de la base de sanció.
 • Quan s’hagin deixat d’ingressar quantitats retingudes o que s’haguessin hagut de retenir o ingressos a compte, sempre que aquests excedeixin del 50% de la base de sanció.

La sanció serà entre el 100% i el 150% de la quantitat deixada d’ingressar.

De què dependrà el percentatge que aplicarà Hisenda?

Infraccions lleus:

 • Sempre serà el 50%, al que se sumarà el recàrrec per reincidència i per perjudici econòmic si escau.

Infraccions greus i molt greus:

 • Quan existeixi reincidència dins dels 4 anys anteriors.
 • Quan ha existit un perjudici econòmic important per a Hisenda. Serà quan l’import deixat d’ingressar superi en més del 10% la quantia total que hauria d’haver-se ingressat.

Recàrrecs per reincidència

 • Si la infracció anterior va ser lleu: 5%
 • Si la infracció anterior va ser greu: 15%
 • Si la infracció anterior va ser molt greu: 25%

Recàrrecs per perjudici econòmic
Dependrà del resultat de la següent operació: Quota no ingressada/Total a ingressar x 100

 • Perjudici del 10-25%: 10%
 • Perjudici del 25-50%: 15%
 • Perjudici del 50-75%: 20%
 • Perjudici del 75-100%: 25%