skip to Main Content

Considerem l'assessorament fiscal com la faceta més important de l'empresa, i sobre la que gira la resta.
Si pensa muntar un negoci nou, l’assessorem prèviament i li planifiquem l'activitat des del punt de vista fiscal.
Si ja té un negoci en marxa, estudiem la situació i l’aconsellem.

ASSESSOR PERSONAL

Se li assigna a cada client un expert assessor fiscal-comptable. Tracte directe i personalitzat.

PLANIFICACIÓ EMPRESARIAL INICIAL

L’assessorem des del moment en què decideix constituir la seva empresa i prèviament a l’inici de l’activitat li planifiquem l’actuació futura, decidint la forma jurídica més adequada des del punt de vista fiscal.

PLANIFICACIÓ FISCAL

Si l’empresa està constituïda, estudiem la seva situació, el seu enquadrament, la seva situació fiscal i comptable, i li fem una proposta de millora. Busquem la màxima eficiència amb el mínim cost i el màxim estalvi fiscal. L’ajudem a no pagar més, a pagar l’import just.

RENDA PERSONAL I PATRIMONI

Confeccionem la declaració de renda dels administradors, dels socis, dels empresaris individuals, amb el màxim rigor, buscant el màxim de deduccions i minimitzant els pagaments. I si és el cas, li confeccionem l’impost de Patrimoni.

PROPOSTES FISCALS

Atenem les seves preguntes o li proposem àrees de millora. L’assessorem INTEGRALMENT.

Vegi alguns exemples d’assessorament

 • Sobre la repercussió fiscal o l’IVA en operacions puntuals.
 • En operacions intracomunitàries, d’exportacions i importacions.
 • Sobre la correcta retribució de socis i administradors.
 • Sobre la documentació de les operacions vinculades i especialment sobre les aportacions realitzades entre els socis i l’empresa.
 • En l’aplicació de totes les deduccions possibles per minimitzar els pagaments.
 • L’informem dels canvis tributaris que li afecten.

GESTIÓ D'IMPOSTOS

 • Ens encarreguem de confeccionar i presentar els seus impostos, prioritzant l’estalvi fiscal.
 • Rebem i contestem els requeriments i les notificacions que rebi d’hisenda i d’altres administracions.
 • El nostre sistema de control individualitzat i personalitzat evita errors i sancions.

GESTIÓ FISCAL INDIVIDUALITZADA

No només gestionem impostos, també li gestionem una sèrie d’accions generades en l’activitat diària, amb incidència fiscal:

 • Altes i modificacions en el Cens.
 • Altes i baixes de IAE.
 • Sol·licituds d’ajornaments i fraccionament d’impostos.
 • Recursos davant de l’Administració (Al·legacions, Reposició, Contenciós).
 • Impostos especials i autonòmics.
 • Inspeccions i requeriments de l’Agència Tributària.
 • Confecció i presentació de les estadístiques exigides per la Llei.
 • Confecció i presentació de les declaracions d’INTRASTAT.
 • Confecció i Dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil.
 • Auditoria fiscal.

PRINCIPALS IMPOSTOS QUE GESTIONEM

303 - AUTOLIQUIDACIÓ D'IVA

303 - AUTOLIQUIDACIÓ D'IVA

Trimestral o mensual. Reflecteix la diferència entre els impostos repercutits a clients en la facturació i els impostos pagats a proveïdors.

390 - RESUM ANUAL D'IVA

390 - RESUM ANUAL D'IVA

Anual. És una declaració informativa. Resum dels 4 trimestres de l’any de les autoliquidacions d’iva, on es recullen les sumes dels impostos repercutits i suportats.

111 - AUTOLIQUIDACIÓ RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE

111 - AUTOLIQUIDACIÓ RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE

Trimestral. Reflecteix les retencions efectuades als treballadors en la seva nòmina, a empresaris i a professionals.

190 - RESUM ANUAL RETENCIONS IRPF MODELO 111

190 - RESUM ANUAL RETENCIONS IRPF MODELO 111

Anual. És una declaració informativa. Resum dels 4 trimestres de l’any d’autoliquidacions de retencions, on es recullen les sumes de les retencions efectuades a treballadors, empresaris i professionals.

115 - AUTOLIQUIDACIÓ RETENCIONS ARRENDAMENT

115 - AUTOLIQUIDACIÓ RETENCIONS ARRENDAMENT

Trimestral. Reflecteix les retencions efectuades al propietari d’immobles arrendats.

180 - RESUM ANUAL RETENCIONS IRPF MODELO 115

180 - RESUM ANUAL RETENCIONS IRPF MODELO 115

Anual. És una declaració informativa. Resum dels 4 trimestres de l’any d’autoliquidacions d’arrendaments, on es recullen les sumes de les retencions efectuades a propietaris d’immobles arrendats.

347 - RESUM DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS

347 - RESUM DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS

Anual. És una declaració informativa. Recull un resum de les factures emeses a un mateix client, o remeses d’un mateix proveïdor, i que superin la quantitat de 3005,06€.

349 - RESUM ADQUISICIONS I LLIURAMENTS INTRACOMUNITARIS

349 - RESUM ADQUISICIONS I LLIURAMENTS INTRACOMUNITARIS

Anual. És una declaració informativa. Recull un resum de les operacions efectuades amb empreses comunitàries.

200 - IMPOST DE SOCIETATS

200 - IMPOST DE SOCIETATS

Anual. Reflecteix tota l’activitat de l’empresa, els seus balanços, el seu compte d’explotació, el seu origen i aplicació de fons, etc., per finalment donar el resultat a pagar pels beneficis obtinguts.

SII - SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ

SII - SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ

Adaptem la seva empresa per complir la nova normativa sobre el subministrament d’informació de les factures realitzades i rebudes.

720 - DECLARACIÓ SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l'ESTRANGER

720 - DECLARACIÓ SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l'ESTRANGER

Anual. Es declaren les propietats i béns que el contribuent tingui fora d’Espanya.

232 - OPERACIONS VINCULADES I PARADISOS FISCALS

232 - OPERACIONS VINCULADES I PARADISOS FISCALS

Anual. Es declaren les operacions vinculades superiors a 250.000€ i les de qualsevol import efectuades en paradisos fiscals.