skip to Main Content

Considerem que l'Assessoria Laboral és molt més que generar i gestionar nòmines, assegurances socials, altes i baixes i quitances. És important complir les clàusules dels convenis i aprofitar les bonificacions i deduccions.

ASSESSOR PERSONAL

Se li assigna a cada client un graduat social. Tracte directe i personalitzat.

PLANIFICACIÓ EMPRESARIAL INICIAL

Tant en el moment de constituir l’empresa, com una vegada decidida la forma jurídica, convé prestar una gran atenció a l’aspecte laboral. Decidir quins tipus de contractes, possibilitat de bonificacions i descomptes, conveni aplicable, etc.

GESTIÓ LABORAL INDIVIDUALITZADA

No només gestionem les seves nòmines i assegurances socials, també li gestionem una sèrie d’accions generades en l’activitat diària, amb incidència laboral:

 • Preparació de Contractes de Treball, altes, baixes i modificacions laborals a l’INEM i Seguretat Social.
 • Pròrrogues de contractes laborals.
 • Preavisos del venciment de contractes (amb la suficient antelació).
 • Altes i baixes de treballadors autònoms, empleats de la llar, representants de comerç, etc.
 • Liquidacions de contractes, cartes d’acomiadament, sancions.
 • Confecció de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Presentació trimestral i anual de l’IRPF mod. 111 i 190.
 • Aplicació dels convenis col·lectius i les normes laborals.
 • Tramitació de la Incapacitat Transitòria.
 • Informació sobre l’Estatut dels Treballadors, Convenis Col·lectius i legislació laboral vigent.
 • Confecció dels calendaris laborals.
 • Assistència davant els organismes oficials, CMAC i inspeccions de treball.
 • Assistència, defensa i contestació a liquidacions i recursos per inspeccions laborals.
 • Formulació de recursos de reposició i administratius davant el Ministeri de Treball i Seguretat Social.
 • Atenció de requeriments de la Seguretat Social.
 • Capitalització de la prestació d’atur.
 • Expedients per a la tramitació de jubilació, viduïtat, orfandat, invalidesa, convenis especials, etc.
 • Planificació i prevenció de riscos laborals.
 • Inscripció d’empreses en la Seguretat Social i tramitació de modificacions (canvis d’administradors, nous codis de comptes de cotització, etc.).
 • Certificacions de retencions i comunicació de dades al pagador.
 • Càlcul d’indemnitzacions per acomiadament.
 • Certificats de vida laboral.
 • Certificats d’estar al corrent del pagament de l’IVA i l’
 • Suspensió temporal de contractes de treball.
 • Reducció de jornada laboral.
 • Extinció de contractes de treball.

PLANIFICACIÓ LABORAL

Si l’empresa està constituïda, estudiem com és la seva situació laboral, el seu enquadrament en el conveni, categories, salaris, cotitzacions, etc. Busquem la màxima eficiència amb el mínim cost laboral. L’assessorem contínuament.

PROPOSTES LABORALS

Atenem les seves preguntes o li proposem àrees de millora. L’assessorem integralement.

Vegi alguns exemples d’assessorament:

 • Contractes especials d’alta direcció.
 • Jubilació activa per a administradors i autònoms.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació –ERE.
 • Estudis previs de costos de personal i el seu enquadrament.
 • Auditories
 • Informació actualitzada de novetats d’índole laboral.