skip to Main Content
CONEGUI ELS REQUISITS DE LES FACTURES PERQUÈ SIGUIN DEDUÏBLES

CONEGUI ELS REQUISITS DE LES FACTURES PERQUÈ SIGUIN DEDUÏBLES

Perquè una factura sigui deduïble per qui la rep, ha de complir una sèrie de requisits, que es troben detallats en el Reglament de Facturació, desenvolupat en el Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre.

REQUISITS INDISPENSABLES
Hem de pensar que perquè una factura la puguem deduir, aquesta haurà de complir una sèrie de requisits, que seran els mateixos que haurà de complir la factura quan siguem nosaltres els emissors.

Per tant perquè una factura sigui deduïble per a una empresa o un autònom, ha de complir els següents requisits:

 1. Numerar les factures
  Les factures han d’anar numerades correlativament, i no pot haver-hi un salt de facturació.
  Es poden utilitzar sèries en el cas que l’activitat tingui diverses activitats o diferents establiments, en el cas de voler diferenciar les vendes, però en cap cas poden deixar de ser correlatives.
  En el cas d’emetre factures rectificatives és obligatori utilitzar una sèrie diferenciada de la facturació habitual.
 2. Expedir per dates
  A part de que les factures han de ser correlatives en numeració, dins d’aquesta numeració, han de ser correlatives en dates. Per exemple, no podem fer el 20-2 la factura 14/2017 i el 21-2 fer la factura 10/2017.
 3. Identificació de l’emissor
  Les dades de nom i cognoms si és persona física o del nom social en cas de societat, el domicili complet (carrer, nombre, població, codi postal), el NIF i en el cas de societats és convenient indicar les dades d’inscripció de l’empresa en el Registre Mercantil.
 4. Identificació del receptor
  Ha de constar el nom i cognoms en cas d’autònom, i en cas de societat, el nom o raó social. En tots els casos l’adreça completa i el NIF corresponent.
 5. Descripció de les operacions
  Han de consignar-se les dades necessàries per a la determinació de la base imposable.
 6. El tipus impositiu de l’impost
  Normalment serà l’IVA en operacions interiors. A Canàries el IGIC.
 7. La quota tributària
  La quota ha de figurar per separat. Ha de consignar-se la base imposable sobre la qual s’aplica l’impost, l’impost aplicable a aquesta base imposable. En el cas que hi hagi en la mateixa factura més d’un tipus impositiu, ha d’aplicar-se a cada base imposable, el seu impost, separadament.
 8. Data de l’operació
  En el cas que sigui diferent a la data de la factura.
 9. Exempcions
  En el cas que l’operació estigui exempta, ha de fer-se referència a les disposicions legals que ho permeten.
 10. Factura emesa pel destinatari
  En cas que sigui el destinatari qui emeti la factura en lloc del proveïdor, ha de fer-se l’esment “facturació pel destinatari “.
 11. En el cas que el subjecte passiu de l’impost sigui l’adquirent o el destinatari de l’operació ha de fer-se esment a la “inversió del subjecte passiu”.