skip to Main Content

Denominació social: NOVA GESTIO 99 SL
Domicili social: Carrer Jaume Balmes nº 8, 08830 Sant Boi de Llobregat
CIF: B61841367
Telèfon: 93.630.05.61
Fax: 93.630.78.32
Correu electrònic: [email protected]
Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31287, Foli 1, Fulla B184767. Insc. 1ª.
Pàgina web: www.novagestio99.com

Informació i acceptació

Aquest Avís Legal regula la utilització de la pàgina web referenciada.

L’accés, utilització, navegació i ús de la pàgina web impliquen l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari del contingut d’aquest avís legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que si es tractés d’un contracte escrit i signat per les parts.

En cas que no estigui d’acord amb els termes exposats, no accedeixi ni navegui per aquest lloc web.

Serà considerat usuari la persona que accedeixi i navegui o utilitzi els serveis oferts a la pàgina web.

Contingut

El text, els gràfics, els vídeos i fotografies, així com els diferents documents i programes informàtics de la pàgina web, en definitiva el seu contingut i configuració, podrà ser modificat o canviat en qualsevol moment sense previ avís.

Condicions d'accés i ús

Li preguem encaridament que llegeixi aquest avís legal, ja que el sol fet d’accedir a aquest lloc web, navegar i utilitzar els recursos i materials continguts, implica directament que ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

L’accés a aquesta pàgina és lliure, gratuït i es realitza sota la responsabilitat dels usuaris. No obstant això, hi ha determinats serveis específics que requereixen una contractació expressa o la condició prèvia de ser un client de l’assessoria; en aquest cas serà necessari registrar-se prèviament i acceptar les condicions particulars que complementin o substitueixin aquest avís legal.

L’accés a la pàgina podrà ser interromput en qualsevol moment sense previ avís, bé sigui per motius de manteniment, de seguretat o per qualsevol circumstància que ho faci necessari.

Queda prohibit l’accés a aquesta pàgina als menors d’edat, tret que disposin d’autorització prèvia i expressa dels seus pares o representants legals. Es presumirà que l’accés realitzat per un menor d’edat s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa, per la qual cosa es considerarà els pares o representants legals com a responsables dels actes realitzats pel menor.

Els usuaris es comprometen a no utilitzar la informació de la pàgina web per a la realització de cap activitat il·lícita, il·legal, contrària a la moral o a l’ordre públic.
Queden prohibides aquelles activitats que puguin perjudicar a servidors i equips informàtics, o que puguin sobrecarregar o inutilitzar xarxes, productes o aplicacions informàtiques, tant de Nova Gestió 99 SL com de tercers.

ENLLAÇOS (LINKS)

Amb la pàgina web: Els usuaris que vulguin establir un link amb aquesta pàgina web, hauran d’estar prèviament autoritzats per escrit. L’enllaç haurà de complir amb els següents requisits:

  • L’enllaç es vincularà amb la pàgina principal, sense manipulacions.
  • La pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats il·legals o contràries a la moral i l’ordre públic.
  • No es podran realitzar marcs que permetin visualitzar la pàgina web de forma diferent a l’original.
  • Establir un hiperenllaç, no implica en cap cas l’existència de relacions entre Nova Gestió 99 SL i el propietari de la pàgina web en la que s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació per part de NOVA GESTIO 99 SL dels seus serveis i continguts. 

Amb altres webs: NOVA GESTIO 99 SL proporciona l’accés a altres webs de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat d’informar de l’existència d’altres fonts d’informació a Internet.

NOVA GESTIO 99 SL no és responsable ni del contingut d’aquests webs ni del resultat obtingut per l’usuari si hi accedeix. L’única responsabilitat de NOVA GESTIO 99 SL és assegurar-se que aquests enllaços funcionen correctament.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

NOVA GESTIO 99 SL és titular de tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, el codi font de programació i la resta d’elements del web. Queden expressament exclosos tant els programes informàtics que es poden obtenir mitjançant el web, com la informació que enllaça a pàgines webs externes a la de NOVA GESTIO 99 SL.

Els usuaris podran visualitzar i obtenir còpies privades temporals dels continguts per a l’ús exclusivament personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no desenvolupin activitats lucratives. En cap cas es podran modificar o descompondre.

Aquesta pàgina es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat

Seran responsables els usuaris que incompleixin l’establert en aquest Avís Legal i que causin qualsevol tipus de dany o perjudici a Nova Gestió 99 SL.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta pàgina, la seva revenda, així com la cessió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Nova Gestió 99 SL no pot garantir que no es produeixin interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web per fallades en la connexió a internet, per la qual cosa no assumirà cap responsabilitat per aquest motiu.

Tot i haver-se adoptat les mesures tecnològiques necessàries, no es pot garantir l’absència de virus ni altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics dels usuaris, o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en els sistemes dels usuaris.

Comunicacions amb NOVA GESTIO 99 SL

Els usuaris podran utilitzar per dirigir-se a l’empresa o notificar qualsevol dada: l’adreça postal, número de telèfon i adreça electrònica, que figuren en l’encapçalament d’aquest avís.

L’empresa podrà posar-se en contacte amb els usuaris que hagin deixat les seves dades, a través de les mateixes.

Legislació i Jurisdicció aplicable

A tot conflicte que es derivi de la utilització d’aquesta pàgina web, li serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de conflictes els Jutjats i Tribunals de Barcelona.